RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna Poniżej organizator Konferencji Device Deep Dive przedstawia informacje o zasadach i przysługujących Ci prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1. Administrator Administratorem Twoich danych jest Kreatorzy IT Grzela Kamil, ul. Świerkowa 11 07-202 Leszczydół-Nowiny.

2. Dane kontaktowe Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: event@devicedeepdive.com .

3. Kategorie danych Na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konferencji XXX organizowanej przez Administratora będą przetwarzane dane osób fizycznych zgłaszających swój udział w Konferencji. Dane zostaną pozyskane bezpośrednio od uczestników poprzez formularz zgłoszenia oraz poprzez dokumenty niezbędne do przeprowadzenia wydarzenia - listę obecności oraz ewentualne dane niezbędne do komunikacji przekazane przez uczestników Konferencji. Administrator będzie pozyskiwał dane uczestników w postaci wizerunku w trakcie dokumentowania przebiegu wydarzenia.

4. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu organizacji Konferencji oraz rejestracji Twojego udziału w Konferencji, w tym jej dokumentowania. Twoja dane nie będą podlegały profilowaniu ani innym kategoriom zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

5. Podstawa przetwarzania danych Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO). Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne do realizacji celów w postaci organizacji Konferencji oraz rejestracji Twojego udziału. Brak zgody na podanie wymaganych danych, uniemożliwi rejestrację i udział w Konferencji.

6. Udostępnianie danych osobowych Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.. W związku z celem przetwarzania, wizerunek uczestników utrwalony w trakcie przebiegu wydarzenia może zostać upubliczniony na stronach internetowych w domenie www.devicedeepdive.com oraz na profilach w mediach społecznościowych organizatorów. Dostęp do upublicznionych wizerunków nie będzie ograniczony.

7. Okres przetwarzania danych Twoje dane osobowe będą przetwarzana na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.

Twoje prawa Zgodnie z art. 15-22 RODO, posiadasz prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich:
- sprostowania – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- usunięcia (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
- ograniczenia przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- prawo wniesienia sprzeciwu,
- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.