Warunki korzystania ze strony internetowej

www.devicedeepdive.com

Regulamin

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w serwisie prowadzonym na stronie internetowej https://www.devicedeepdive.com/ („Serwis”) przez usługodawcę „Kreatorzy IT Grzela Kamil” („Usługodawca”), tj. zasady korzystania z zawartych w Serwisie materiałów, informacji oraz usługi rejestracji na konferencje, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Użytkownicy korzystając z Serwisu zobowiązani są do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Regulaminu. Użytkownik niewyrażający zgody na którekolwiek postanowienie Regulaminu powinien niezwłocznie opuścić stronę internetową.

3. Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu i prawidłowego korzystania z Serwisu należy kierować na adres email: event@devicedeepdive.com .

4. Serwis jest obsługiwany przez dowolną przeglądarkę internetową i nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez urządzenie końcowe użytkownika.

5. Serwis prezentuje treści związane z organizacją spotkań inicjatywy DeviceDeepDive poświęconej szerzeniu i wymianie wiedzy i informacji z zakresu problematyki cyberbezpieczeństwa. W Serwisie świadczone są nieodpłatnie usługi polegające na:
a. udostępnieniu materiałów i informacji zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu a związanych z tematyką cyberbezpieczeństwa i umożliwieniu przeglądania tych materiałów;
b. umożliwieniu kontaktu z Usługodawcą i udostępnieniu w tym zakresie formularza kontaktowego;
c. umożliwieniu rejestracji na spotkania organizowane przez Usługodawcę.

6. Serwis zawiera informacje ogólne związane z tematyką cyberbezpieczeństwa w celach opisanych w Regulaminie. Informacje prezentowane w Serwisie nie powinny być traktowane jako usługi doradztwa profesjonalnego, a przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację prawną, finansową itp. użytkownika powinien on uzyskać profesjonalną poradę w tym zakresie.

7. Użytkownicy Serwisu uzyskują dostęp do formularza kontaktowego na czas nieoznaczony bez konieczności rejestracji bądź logowania.

8. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Usługodawcy. Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego zobowiązuje się podać w nim jedynie własne dane prawdziwe i powstrzymać się od podawania danych wrażliwych lub danych poufnych.

9. Formularz rejestracyjny służy wyłącznie rejestracji na spotkania organizowane przez Usługodawcę przez czas wskazany przez Usługodawcę, najdalej do wyczerpania limitu miejsc dostępnych podczas spotkania. Użytkownik korzystający z formularza rejestracyjnego zobowiązuje się podać w nim jedynie własne dane prawdziwe i powstrzymać się od podawania danych wrażliwych lub danych poufnych.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności formularza kontaktowego lub formularza rejestracyjnego w Serwisie.

11. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. Zabronione jest stosowanie urządzeń, oprogramowanie oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu. Zabronione jest prowadzenie przez Użytkownika działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

12. Użytkownik może korzystać z udostępnionych w Serwisie treści, materiałów i informacji lub innych usług Serwisu wyłącznie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem. Zabronione jest publiczne rozpowszechnianie udostępnionych w Serwisie treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.

13. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest Kreatorzy IT Grzela Kamil, ul. Świerkowa 11 07-202 Leszczydół-Nowiny. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w sekcji serwisu „Informacje o przetwarzaniu danych osobowych” dostępnej pod adresem: https://www.devicedeepdive.com/rodo.html .

14. Zamieszczone w Serwisie opisy spotkań, warsztatów, konferencji nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

15. Linki zewnętrzne do stron internetowych innych niż Serwis są podawane jedynie w celu informacyjnym a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne w tych stronach internetowych lub za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z jakichkolwiek przyczyn. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko.

17. Regulamin może podlegać zmianom wchodzącym w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. O zmianach Regulaminu użytkownicy będą informowani poprzez publikację nowej treści Regulaminu w Serwisie.

18. Usługodawca zastrzega prawo do zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyny, w każdym czasie.

19. Do rozwiązania sporów wynikłych z korzystania z Serwisu lub w związku z treścią Regulaminu, gdy drugą stroną nie jest konsument, właściwy będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

20. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych w Serwisie, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: event@devicedeepdive.com .